От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування мережі інформаційних підприємств в Україні : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.А. Предик; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Тернопіль, 1998. — 16 с. — укp.

Коротко

Формування мережі інформаційних підприємств в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-04 03:30:08
Описание
         Дисертація присвячена проблемам формування мережі інформаційних підприємств в Україні. Вперше використано роботи іноземних вчених з питань інформації як економічної категорії та діяльності інформаційних підприємств. Дається аналіз розвитку вітчизняного ринку інформаційних послуг. Визначено організаційну структуру інформаційного обслуговування. Обгрунтовано роль держави, нормативно-правової бази, податкової, фінансово-кредитної та інвестиційної політики у формуванні оптимальної інфраструктури ринку інформаційних послуг.
См. также:
 • Формування та розвиток мережі підприємств автомобільного туризму в Криму

           Вперше обгрунтовано теоретичні положення з розв'язання задач розвитку автомобільного туризму для підвищення ефективності функціонування туристичної галузі в Криму. Обгрунтовано методичні рекомендації щодо розвитку мережі підприємств автомобільного туризму та формування інтеграційних зв'язків з метою підвищення ефективності його функціонування. Визначено місце автомобільного туризму у складі індустрії туризму, наведено характеристику основних елементів системи автомобільного туризму, сучасних тенденцій та умов функціонування підприємств галузі. Визначено місце автомобільного туризму в загальній структурі туризму в Криму. Розроблено методичні рекомендації щодо оцінки ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів та системи прокату автомобілів. Запропоновано форми і методи підвищення ефективності функціонування засобів розміщення автотуристів і системи прокату автомобілів. Розроблено комплексні методи розв'язання проблем розвитку автомобільного туризму як складової туризму в Криму. Сформульовано методичні підходи щодо формування маркетингової стратегії підприємств автомобільного туризму за сучасних економічних умов. Розроблено теоретичні засади розвитку туризму та поліпшення його ефективності в Криму, уточнено понятійний апарат, зокрема розкрито сутність понять "туризм", "автомобільний туризм" у контексті системного підходу. Обгрунтовано організаційно-економічні засади реалізації механізмів інвестування в розвиток автомобільного туризму та методику використання лізингового механізму інвестування галузі.

 • Формування організаційно-управлінських механізмів підприємств туристичної сфери (на прикладі франчайзингової мережі "Галопом по Європах")

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Тарас Олександрович Демура; Європейський ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

 • Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти формування інформаційних потоків і управління ними в логістичній системі торговельних підприємств. Висвітлено інформаційні проблеми формування логістичної системи та проаналізовано теоретичні положення щодо визначення її потреб в інформаційному забезпеченні торговельного підприємства. Запропоновано метод оцінювання ефективності логістичної інформаційної системи. Змодельовано інформаційну модель такої системи, яка дозволяє автоматично створювати умови обміну інформаційними потоками за горизонтальними та вертикальними рівнями управління для своєчасної координації її узгодження, а також для прийняття рішення на кожному рівні управління торговельного підприємства.

 • Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначеності

           Вперше розроблено архітектуру імовірнісної метамережі, яка відрізняється від існуючих додаванням керуючого метарівня (метарівнів) і дозволяє аналізувати та моделювати поведінку системи у різних аспектах, а також імовірнісні зміни самого аспекту за допомогою єдиного апарату імовірнісних мереж. На основі даної архітектури запропоновано три моделі імовірнісних метамереж: C-, R- і комбіновану RC-метамережу, що відрізняються впливом аспектних атрибутів на прогнозуючу мережу. Модифіковано правила імовірнісного виведення для даних метамереж. Удосконалено методи їх відбудови з даних для багаторівневих моделей. Обгрунтовано застосування даних метамереж для задач фільтрації змісту Web і передбачення переваг користувача мобільної комерції, моделювання радіаційного ризику населення.

 • Маркетингові дослідження інформаційних послуг в мережі Інтернет на ринку України (на матеріалі компанії „Активсайт”)

  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ ЧИННИКІВ МАКРО- ТА МІКРОМАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 8
  1.1. Чинники макромаркетингового середовища 8
  1.1.1. Політичні чинники 17
  1.1.2. Економічні чинники 18
  1.1.3. Природні чинники 19
  1.1.4. Демографічні чинники 20
  1.1.5. Науково-технічні чинники 21
  1.1.6. Культурні чинники 22
  1.2. Чинники мікромаркетингового середовища 23
  1.2.1. Компанія 23
  1.2.2. Споживачі 24
  1.2.3. Постачальники 26
  1.2.4. Конкуренти 26
  1.3. Зведена таблиця основних чинників 27
  1.4. Визначення проблеми та аналіз альтернативних шляхів її вирішення 29
  1.5. Розробка гіпотези сегментування 31
  РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 33
  2.1. Мета маркетингового дослідження 33
  2.2. Пошукові питання 33
  2.3. Аналіз джерел вторинної інформації 34
  2.4. Методологія збору первинної маркетингової інформації 36
  2.4.1. Профіль респондентів 37
  2.4.2. Вибір та обґрунтування методів збору первинної інформації 37
  2.4.3. Організаційні питання проведення збору первинної інформації 38
  2.4.4. Розробка анкет 38
  2.4.5. Таблиця відповідності пошукових питань питанням анкети 40
  2.7. Результати маркетингового дослідження 42
  РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 53
  3.1. Планування вибірки 53
  3.2. Аналіз результатів маркетингового дослідження 53
  РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПОСЛУГ 67
  4.1. Характеристика послуг 67
  4.2. Асортиментна політика 67
  РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЯ ЗБУТУ ТА ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ 73
  5.1. Мета та інструменти просування 73
  5.2. Оптимізація сайту з метою просування в пошукових системах 75
  5.3. Формування комплексу маркетингових комунікацій 79
  РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 83
  6.1. Характеристика проекту 83
  6.2. Прогноз ефективності запропонованих заходів 84
  6.3. Оцінка ризиків, пов’язаних з реалізацією проекту 87
  ВИСНОВКИ 93
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 98
  ДОДАТОК А. Анкета для опитування потенційних клієнтів компанії „Активсайт” 103
  ДОДАТОК Б. Анкета для опитування експертів 111
  ДОДАТОК В. Каталог рекламних площадок України за станом на 01.01.2005 року 114


 • Регіональний портал в мережі Інтернет на базі інформаційних ресурсів Львівського центру науково-технічної та економічної інформації: концепція створення та організаційна модель розвитку

           В доповіді представлено концептуальний підхід до створення та організаційну модель розвитку регіонального порталу в мережі Інтернет на основі інформаційних ресурсів Львівського центру науково-технічної і економічної інформації (ЛвЦНТЕІ). Окремі елементи порталу вже реалізовані у виді корпоративного сайту за адресою: www.cstei.lviv.ua. Створення порталу передбачено загальною стратегією розвитку ЛвЦНТЕІ, згідно якої портал є верхнім рівнем всіх інформаційних підсистем центру і його основна задача - забезпечити електронну комунікацію із зовнішнім середовищем. В перспективі портал повинен стати віртуальним центром науково-технічно і економічної інформації, який функціонуватиме на засадах кооперації і співпраці з інтелектуальними ресурсами України та світу.

 • Економічна освіта як чинник формування культури підприємств в Україні

  [Електронний ресурс] / Є.С. Галушко, С.А. Галушко, С.П. Антіпова // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 95 — укp. — укp. — англ.

 • Удосконалення управління діяльністю інформаційних підприємств

           Узагальнено тоеретичні підходи до визначення понять "інформація" та "інформаційний ринок". Визначено місце інформації й інформаційного ринку у сучасній економіці. Наведено загальну характеристику інформаційних підприємств, що надають консалтингові послуги, науково-технічну та статистичну інформацію, інтернет-послуги. Виявлено вплив інформаційного ринку на діяльність інформаційних підприємств. Досліджено форми та методи державного регулювання даною діяльністю. З'ясовано особливості функціонування зазначених підприємств, які полягають у вирішальному значенні інтелектуального капіталу у порівнянні з матеріально-речовим, відсутності жорсткого закріплення працівників за місцезнаходженням підприємства, підвищеній мобільності структури послуг, що надаються, відсутності жорсткої адміністративної ієрархії, творчій свободі працівників. Відзначено, що виконання завдань, які виникають в управлінській діяльності інформаційних підприємств, залежить від його цілей, задач і функцій. Розроблено процедуру, яка дає змогу реалізувати цільові настанови й напрямок дії факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ інформаційного підприємства як управлінський вплив. Обгрунтовано, що процедура має визначати мету й напрями комерційної діяльності, стратегічного маркетингу, інноваційної стратегії, основні маркетингові заходи та терміни їх виконання, вимоги до якості, форми та способи надання інформаційних продуктів і послуг.

 • Екологічна стабілізація агро ландшафтів та створення екологічної мережі в Україні

  [Електронний ресурс] / В.М. Кривов // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 117-120. — укp.

 • Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні

  : Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Олена Велеонінівна Кохановська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 34 с. — укp.

 • Природно-ландшафтні чинники формування мережі історичних міст Волині

           Проаналізовано зв'язок особливостей гідрографічної сітки регіону з формуванням мережі старовинних поселень, розглянуто функції водних об'єктів як визначального чинника містоутворення, визначено формоутворюючі центри мережі, якими являються найстаріші міста, та етапи її формування. Досліджено вплив рельєфу, розглянуто особливості локаційної мережі в зонах Полісся та Лісостепу. Встановлено зв'язок між поширенням різних типів грунтів та їх родючістю з вибором місця для заснування поселень. Визначено типи ландшафтів, які були найбільш сприятливими для освоєння території та локації на ній історичних міст. Розроблено графічні матеріали, що демонструють зв'язок природно-ландшафтних факторів з розміщенням поселень по берегах річок та в їх долинах, побудовано діаграми, що відображають період виникнення і кількість локацій по водоймах.

 • Формування та розвиток роздрібної торговельної мережі в умовах ринкової економіки

           Розкрито суть та особливості формування поняття "роздрібна торгівля" та її функції, установлено принципи організації роздрібної торгівельної мережі та чинники, що її визначають. Виявлено сучасні тенденції розвитку даної мережі у світі та в Україні. Визначено принципи формування роздрібної торговельної мережі. Розроблено схему еволюційної трансформації роздрібної торгівлі, визначено типи торговельних мереж, розроблено матрицю "Компас" та чотирьохрівневий принцип формування роздрібної торговельної мережі. Удосконалено методи урахування основних чинників, які її формують, класифікацію форматів роздрібної торгівлі та систему інструментів маркетингу управління роздрібною торгівлею. З використанням даної системи розроблено топографічну карту оцінки конкурентних переваг. Запропоновано підходи до використання біматричних ігор для оптимізації стратегій торговельних мереж і системи показників соціально-економічної ефективності їх розміщення та функціонування.

 • Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець XIX - початок XX ст.)

           Наведено результати історико-наукового аналізу процесу формування мережі та діяльності сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.), показано внесок у цей процес окремих осіб, громадських і державних наукових організацій. Розкрито значення робіт науковців для розробки методичних та методологічних засад розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні та, зокрема на Київщині.

 • Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866 - 1918

           Встановлено цілісну картину формування та функціонування мережі залізниць Буковини австро-угорського періоду (1866 - 1918 рр.), розкрито значення цієї мережі для народного господарства та визначено основні етапи її розвитку. Охарактеризовано грунтові дороги Буковини кінця XVIII - початку XIX ст. як своєрідні попередники залізничних колій, описано проект першої дерев'яної колійної дороги як приклад боротьби за впровадження залізниць на Буковині. З'ясовано чинники спорудження першої залізничної магістралі на Буковині - Львів - Чернівці, висвітлено будівництво залізниці Львів - Чернівці - Ясси, встановлено їх міжнародне значення. Проаналізовано особливості формування та функціонування локальних (місцевих) залізниць на Буковині, надано їх економічну характеристику, встановлено народногосподарське значення, проаналізовано взаємовідносини з державою та банками. Доведено, що створення мережі залізниць на Буковині означеного періоду відчутно прискорило розвиток капіталізму та народногосподарського комплексу у буковинському краї.

© 2007-2018 vbs.com.ua