От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування інтеграційної моделі акціонування в промисловості України : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / К.І. Ткач; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Формування інтеграційної моделі акціонування в промисловості України

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-16 06:56:33
Описание
         Проаналізовано досвід, стан і перспективи розвитку акціонування в промисловості. Розроблено новий економічний механізм, що дозволяє більш тісно узгодити процеси акціонування з технологічним поступом вітчизняної промисловості. Створено методологію послідовного визначення формального та реального акціонування, що базується на аналітичному розмежуванні права й економічного змісту власності. Обгрунтовано зв'язок реального характеру акціонування з економічним і технологічним змістом даного процесу, що характеризується послідовною зміною технологічних укладів. Розроблено економічний механізм внутрішнього холдингу як організаційно-господарської форми функціонування промислово-інвестиційних груп. Обгрунтовано необхідність ускладнення механізму реального акціонування адекватно об'єктивним задачам, пов'язаних з формуванням нового технологічного укладу за умов перехідної економіки, що характеризується високим рівнем трансакційних витрат. Досліджено взаємодію механізмів внутрішнього холдингу та ускладненого реального акціонування.
См. также:
 • Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / О.М. Водотика; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

 • Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)

           Представлено комплексне теоретичне, методичне та практичне рішення проблеми підвищення ефективності управління та функціонування підприємств на основі формування бізнес-моделі та її подальшої оцінки за умов динамічного ринкового середовища. Сформульовано сучасну парадигму управління підприємством на підставі узагальнення та удосконалення теоретичних положень концепції бізнес-моделювання та її понятійно-категорійного апарату. Уточнено зміст поняття "бізнес-модель" та "ключова компетенція" підприємства. Запропоновано модифіковану технологію формування та методику визначення ефективності бізнес-моделі підприємства, встановлено взаємозв'язки між її складовими елементами та розроблено нові підходи щодо їх оцінки. Удосконалено схему ідентифікації ключових компетенцій підприємства. Обгрунтовано доцільність використання концепції економічної доданої вартості (EVA), що дозволяє визначити ефективність діяльності окремих господарських одиниць бізнес-моделі інтегрованої компанії. Встановлено характерні ознаки існуючих бізнес-моделей підприємств кондитерської підгалузі харчової промисловості України. З'ясовано механізм формування проектних і напрямки можливої трансформації існуючих моделей окремих кондитерських компаній.

 • Акціонування державних підприємств як напрямок формування ринкових відносин в перехідній економіці

           На підставі досліджень акціонування як системи взаємодії та взаємного урахування інтересів держави і нових господарюючих суб'єктів у процесі формування та розвитку акціонерної власності проаналізовано сучасний стан акціонування, його сутність, етапи та вплив на розвиток фондового ринку, інвестиційного і конкурентного середовища. Запропоновано адаптовану до умов сучасного перехідного етапу економіки модель державної політики в сфері інституціональних перетворень, подальшого реформування відносин власності через акціонування. На основі теоретичної розробки й аналізу реальної ситуації практики акціонування та приватизації запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення їх законодавчої бази.

 • Акціонування, інвестування і забезпечення соціально- економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 [Електронний ресурс] / Олександр Павлович Макаренко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

 • Формування ефективної структури цукрової промисловості України

           Розглянуто питання розробки теоретичних і методичних основ формування ефективної структури цукрової промисловості України, з урахуванням перспектив розвитку цукробурякового виробництва та удосконалення виробничо-технічної та сировинної баз, формування внутрішнього і зовнішнього ринків цукру, рівня його конкурентоспроможності, раціоналізації міжгалузевих економічних відносин. Цукробуряковий комплекс перебуває у глибокій кризі, яка характеризується катастрофічним спадом виробництва, розвалом інвестиційного процесу, критичним спрацюванням основних виробничих фондів, відсутністю оборотних коштів тощо. Опрацьовано теоретичні та методичні засади формування ефективної структури виробництва, запропоновано перспективну мережу цукрових заводів України. Основні результати дослідження знайшли втілення у висновках і практичних рекомендаціях щодо формування прогресивної структури цукробурякового виробництва, удосконалення економічного механізму взаємовідносин між поставщиками буряків і виробниками цукру, регулювання ринку цукру та відповідної законодавчої та нормативної баз.

 • Формування та використання експортного потенціалу харчової промисловості України

           Розглянуто питання щодо вирішення наукових і практичних проблем раціоналізації формування та удосконалення використання експортного потенціалу харчової промисловості, а також розробки напрямів інтеграції України до світового продовольчого ринку. Узагальнено, вдосконалено та систематизовано методологічні засади формування експортного потенціалу, розроблено методику оцінки ефективності експортно-імпортної діяльності галузі. Визначено її роль як експортера продовольчої продукції, характер і масштаби її зовнішньоекономічних зв'язків, здійснено комплексну оцінку потенційних можливостей її перспективного розвитку. Обгрунтовано організаційно-економічний механізм експортної діяльності та розроблено модель експортного потенціалу харчової промисловості. Визначено перспективні напрями розвитку галузі як експортера продовольства.

 • Формування і реалізація маркетингових стратегій в кондитерській промисловості України

           Проаналізовано сучасні концепції маркетингового стратегічного управління на підприємствах кондитерської галузі. Узагальнено й уточнено результати наукових досліджень в даній сфері. Досліджено ринок кондитерських виробів України, окреслено особливості маркетингового стратегічного набору та специфіку маркетингових стратегій виробників даної продукції. Запропоновано методи та прийоми вдосконалення формування та реалізації маркетингових стратегій на виробничих підприємствах галузі. Розроблено структуру та визначено зміст модулів стратегічного планування маркетингу для промислового підприємства. Визначено напрями реалізації маркетингової стратегії та наведено блок-схему показників оцінки її ефективності.

 • Економічний механізм формування і ефективного функціонування молочної промисловості України

           Визначено економічний механізм формування та ефективного функціонування молочної промисловості України, а також принципи його дії на різних рівнях економічної системи та на різних історичних етапах розвитку економіки країни. Розглянуто складові економічного механізму, їх взаємний зв'язок і важелі впливу на інтенсивність функціонування галузі та на якісні зміни, стан ринкової рівноваги на ринку молока та молочних продуктів в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення економічного механізму молочної промисловості за рахунок державного регулювання та галузевих чинників. Визначено перспективи розвитку молочної промисловості України під впливом стану платоспроможного попиту населення та розвитку сировинної бази молокопереробки. Запропоновано методику прогнозування розвитку галузі засновуючись на теорії еластичності попиту за доходом, ціною та перехресної теорії.

 • Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України

           Здійснено теоретичні дослідження та вивчено практичні аспекти формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України. Розглянуто сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг. Виявлено вплив, який має державна політика на створення конкурентного середовища та формування конкурентних відносин за умов довгострокової економічної політики євроінтеграції. Розроблено економетричні моделі оцінки конкурентоспроможності підприємств і галузі електротехнічного машинобудування України з метою ефективного управління нею на вітчизняному та світовому ринках. Запропоновано заходи, які мають здійснювати керівники підприємств та уряд для підвищення рівня конкурентоспроможності даної галузі.

 • Формування ринку продовольчих товарів України (на прикладі кондитерської промисловості)

           Проаналізовано особливості інфраструктури ринку України перехідного періоду, рівень споживання населенням харчових продуктів, тенденції розвитку внутрішнього ринку продовольства, а також обгрунтовано необхідність формування продовольчої політики нового типу. Висвітлено особливості формування ринку кондитерських виробів України у перехідний період та наведено результати маркетингового дослідження. Встановлено вплив окремих чинників на обсяги продажу продукції та закономірності зміни обсягів споживання окремих видів продукції відповідно до рівня доходів та місця проживання населення. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування обсягів їх продажу. Досліджено фінансовий стан підприємств галузі. Обгрунтовано та розроблено пропозиції щодо удосконалення систем державного регулювання ринку кондитерських виробів та управління галуззю за умов ринкової економіки, а також створення галузевої служби маркетингу. Визначено пріоритетні напрямки розвитку галузі, шляхи удосконалення інноваційної діяльності та покращання фінансового стану підприємств.

 • Політологічний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства

           Проаналізовано сучасні політичні теорії щодо соціальної ролі релігії як важливого інституту суспільних відносин, показано її значення у процесі інтеграції суспільства, описано загальні механізми інтегративної дії. Досліджено процеси модернізації українського суспільства, проаналізовано їх вплив на церковно-релігійну складову. Визначено сучасну роль релігії як інтеграційної компоненти в Україні. На підставі вивчення досвіду функціонування релігійного чинника в українському суспільстві зроблено висновок, що одним з найвпливовіших інститутів, поряд з державою, на всіх етапах історичного розвитку українського суспільства є церква. На підставі застосування комплексного підходу визначено роль релігії в інтеграції українського суспільства. Встановлено, що основними напрямами інтеграційного впливу релігійного чинника є: формування національної самосвідомості, забезпечення національної єдності та консолідація суспільства навколо певних ідей.

 • Формування ефективної експортоорієнтованої моделі економічного розвитку України

           Досліджено теоретичні та практичні питання формування та реалізації ефективної експортоорієнтованої моделі економічного розвитку України за умов становлення нового технологічного укладу та посилення міжнародної конкуренції. Здійснено систематизацію моделей економічного розвитку та проаналізовано основні з них. Визначено суть і критерії ефективності експортоорієнтованої моделі, обгрунтовано доцільність її реалізації в Україні. Проаналізовано інструменти державного сприяння експорту у країнах Південно-Східної Азії. Виявлено основні причини неефективного інтегрування України в міжнародний поділ праці, її місце у системі світогосподарських зв'язків. Досліджено особливості експортоорієнтованого розвитку України на сучасному етапі. Визначено структуру, дієвість механізму державного регулювання експортної діяльності. Емпірично досліджено вплив експорту на економічне зростання України, здійснено якісну та кількісну оцінку факторів впливу на динаміку вітчизняних експортних потоків. Розроблено механізм забезпечення ефективного експортоорієнтованого розвитку України.

 • Правові чинники формування соціально-економічної моделі України

           Проблема сучасної та майбутньої соціально-економічної моделі України має багато аспектів. Зміст цієї моделі здебільшого зумовлюється орієнтацією на забезпечення матеріального і духовного добробуту людей. Але є й інший, ширший погляд на дану проблему. Згідно з ним соціально-економічна модель не зводиться тільки до вимоги соціально орієнтованої економіки, а передбачає досягнення політичної та громадянської злагоди у суспільстві на основі економічного і духовного розвитку. Це, по суті, модель політичної, громадянської, економічної та соціальної стабільності в суспільному і державному житті, що є неодмінною передумовою забезпечення належної якості життя людини, її прав і свобод, а також демократичної розбудови української державності.

 • Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України)

           Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання організації системи управлінського обліку на лакофарбових підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення групування витрат за ступенем впливу чинників виробництва на їх рівень, за видами витрат, місцями виникнення та сферами відповідальності. На основі специфіки лакофарбового виробництва висвітлено та рекомендовано до впровадження перелік прогресивних методів калькулювання собівартості продукції, які використовуються залежно від запитів управління. Обгрунтовано перелік вимог щодо організації системи внутрішньогосподарської звітності. Визначено підходи щодо формування інтегрованої автоматизованої інформаційної системи підприємства та принципи функціонування в її складі облікової підсистеми з використанням моделі повного документообігу в режимі роботи "клієнт-сервер". З метою вирішення неструктурованих завдань управлінського обліку запропоновано шляхи використання технічних засобів з елементами штучного інтелекту.

© 2007-2019 vbs.com.ua