От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / А.П. Гарасим; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Формування і ефективність інтегрованих виробництв в молокопродуктовому підкомплексі АПК

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-16 04:09:09
Описание
         Визначено суть та об'єктивну необхідність агропромислової інтеграції, її види та порядок організації агропромислових формувань, наведено результати вивчення зарубіжного досвіду агропромислової інтеграції, обгрунтовано методику визначення ефективності виробництва в інтегрованих агропромислових формуваннях. Надано характеристику молокопродуктового підкомплексу АПК Львівщини, досліджено соціально-економічні аспекти, виявлено критерії ефективності інтегративних зв'язків у даному підкомплексі АПК регіону, а також проаналізовано головні параметри сировинної зони інтегрованого формування у молокопродуктовому підкомплексі АПК та можливості їх оптимізації. Розкрито напрямки удосконалення договірних відносин і взаєморозрахунків, формування цінового механізму в інтегрованому виробництві, створення аграрно-промислово-фінансових груп. Доведено, що за напрямками діяльності найхарактернішою для агропромислового комплексу України є інтеграція сільського господарства з переробною промисловістю та іншими галузями, а також інтеграція з наукою. Обгрунтовано доцільність контрактного типу агропромислової інтерації у молокопродуктовому підкомплексі АПК як найбільш прийнятного для умов України.
См. также:
 • Формування фінансових результатів у молокопродуктовому підкомплексі АПК

           Проведено аналітичне дослідження динаміки виробництва молока та молокопродукції на сільськогосподарських та молокопереробних підприємствах за 1991 - 2003 рр., використання їх виробничого потенціалу та формування прибутку в молокопродуктовому підкомплексі. Визначено шляхи удосконалення економічних взаємовідносин сільськогосподарських і молокопереробних підприємств, які забезпечують підвищення товарності молока з одночасним збільшенням обсягів його виробництва. Обгрунтовано заходи щодо розширення організованої заготівлі молока, виробленого в господарствах приватного сектору. Розроблено оптимізовану економіко-математичну модель максимізації прибутку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Визначено основні шляхи економічного розвитку молокопродуктового підкомплексу західних областей України. Наведено пропозиції щодо удосконалення звітності про фінансові результати з урахуванням вимог міжнародних стандартів з обліку та звітності. Запропоновано методику аналізу чутливості прибутку та рентабельності. Запропоновано систему спеціальних фінансових коефіцієнтів оцінки якості прибутку та класифікацію чинників, що впливають на прибуток і рентабельність підприємств молокопродуктового підкомплексу.

 • Інтеграція в молокопродуктовому підкомплексі

           Досліджено теоретико-методологічні аспекти формування інтегрованих структур в молокопродуктовому підкомплексі України, а також на Житомирщині. Визначено механізми взаємовигідних економічних відносин між партнерами під час здійснення інтеграційних процесів в даному підкомплексі, які передбачають організаційне поєднання технологічно взаємозв'язаних між собою видів діяльності для виробництва кінцевої молокопродукції та доведення її до споживача, досягаючи на цій базі вищих економічних результатів. Проаналізовано сучасний стан й економічну ефективність виробництва та переробки молока. Зазначено, що на сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів у зазначеному підкомплексі їх особливістю є втрата переробними підприємствами крупних постачальників сировини та необхідність у більших масштабах організовувати її заготівлю в особистих селянських господарствах. Відзначено, що невеликі обсяги молока для промислової переробки спричинені наявністю недостатнього рівня організації закупівлі молочної сировини у населення та недосконалого ціноутворення на молочну сировину. Обгрунтовано методологічні підходи до визначення еквівалентного обміну між товаровиробниками молочної сировини та молокопереробними підприємствами. Запропоновано перспективні напрями розвитку інтеграційних процесів, зокрема для радіоактивно забрудненого регіону Житомирщини, опрацьовано пропозиції щодо удосконалення економічних відносин між галузями підкомплексу.

 • Удосконалення регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі регіону

           Теоретично обгрунтовано механізм регулювання економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі. Розроблено організаційну структуру молочної кооперації товаровиробників молока та молокопереробних підприємств у межах адміністративних районів, яка передбачає формування інтеграційних зв'язків особистих селянських господарств з сільськогосподарськими підприємствами шляхом встановлення договірних відносин на підставі розробки системи стимулювання та забезпечення виробництва. Обгрунтовано механізм державної підтримки товаровиробників на регіональному рівні, який забезпечує розширене відтворення в молочному скотарстві за рахунок виплати прямих бюджетних дотацій. Розкрито сутність економічних взаємовідносин у молокопереробному підкомплексі як комплексної системи виробництва, переробки, реалізації та зв'язків і організаційних форм ведення виробництва. Визначено складові механізму регулювання економічних взаємовідносин у молокопродуктовому підкомплексі як сукупність інструментів ринкового, державного та внутрішньогосподарського регулювання. Виявлено закономірності та тенденції розвитку молокопродуктового підкомплексу й основних факторів, що визначають рівень ефективності виробництва та переробки молока. Обгрунтовано напрями державного регулювання діяльності суб'єктів молокопродуктового підкомплексу з урахуванням галузевих особливостей їх розвитку шляхом впровадження політики підтримки товаровиробників молока та доходів споживачів та механізму регулювання діяльності сфери переробки. Удосконалено методичні підходи щодо ціноутворення як основного фактора внутрішньогосподарського регулювання взаємовідносин між виробниками, переробниками та сферою реалізації молочної продукції, які базуються на концепції ціни виробництва, розрахованої на основі норми прибутку на вкладені ресурси з урахуванням коефіцієнта оборотності. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації розміщення сировинної бази молокопереробних підприємтсв на основі мінімізації витрат на виробництво та транспортування молока на переробку у відповідності з регіональними особливостями розвитку молокопродуктового підкомплексу.

 • Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону

           Досліджено проблему розвитку організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону. Висвітлено наукові засади становлення та розвитку ринкових відносин у сільському господарстві, а також наукові засади суті вертикальної інтеграції та кооперації між підприємствами даного підкомплексу. Оцінено тенденції розвитку молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах і особистих селянських господарствах регіону. Визначено основні чинники ефективності виробництва та переробки молока та напрям їх дії. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення економічних відносин у молокопродуктовомоу підкомплексі. Визначено перспективні параметри чисельності населення, величини попиту на молоко і молокопродукти, обсягу виробництва та реалізації молокосировини, її міжрайонного перерозподілу. З використанням економіко-математичної моделі розроблено оптимальний план розміщення сировинної бази переробних підприємств.

 • Ефективність інтенсифікації виробництва і переробки продукції в олійнопродуктовому підкомплексі АПК (на матеріалах Харківської області)

           Викладено основні результати комплексного дослідження теоретичних основ та організаційно-економічних проблем інтенсифікації виробництва в олійнопродуктовому підкомплексі АПК Харівської області в ринкових умовах господарювання. Обгрунтовано напрями формування і ефективного розвитку протизатратного (на одиницю виробленої продукції) механізму господарювання в галузі за рахунок удосконалення регіональної спеціалізації сільськогосподарського виробництва, розробки оптимізаційних моделей використання основних факторів інтенсифікації вирощування олійної сировини, розвитку кооперації та агропромослової інтеграції, впровадження системи маркетингу.

 • Формування економічних взаємовідносин у зерновому підкомплексі

           Розроблено науково обгрунтовані засади формування економічних взаємовідносин у зерновому підкомплексі, досліджено суть і особливості цього формування, а також теоретичні основи економічних взаєвідносин в АПК і тенденції розвитку даного підкомплексу. Проанаолізовано процес формування економічних взаємовідносин в АПК. Визначено ефективні форми та методи економічного регулювання зернового підкомплексу. Побудовано модель фінансової агропромислової групи з виробництва, переробки та реалізації зерна. Оцінено економічну дієвість агропромислової інтеграції введенням комплексного показника, що розраховується як середній індекс коефіцієнтів товарності виробництва, асортименту продукції, якості зерна, сезонності виробництва, втрат виробничих і продукції, прибутковості виробництва та коефіцієнта усуспільнення. Обгрунтовано основні напрями удосконалення економічних взаємовідносин у зерновому підкомплексі АПК.

 • Формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК регіону

           Висвітлено теоретичні та методичні аспекти формування системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК. Розроблено та реалізовано методику оцінки стану й ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських і промислових переробних підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК. З викоританням кореляційно-регресійних моделей виявлено залежність і визначено кількісний вплив ступеня розвитку системи маркетингу сільськогосподарських підприємств і господарських формувань зі зберігання та переробки зерна на показники ефективності їх діяльності. Удосконалено методичні підходи щодо аналізу товарних стратегій підприємств з переробки зерна з використанням модифікованої матриці Бостонської консультаційної групи. Доведено, що в процесі організації маркетингової діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК необхідно враховувати ступінь розвитку системи маркетингу, розмір підприємства, його фінансові можливості та виробничі потужності. Для покращання обслуговування сільськогосподарських підприємств запропоновано застосовувати маркетингові послуги в агроконсультаційній службі. Здійснено прогноз розвитку ринку зерна та продуктів його переробки на базі кореляційно-регресійних моделей із застосуванням сценарного методу прогнозування.

 • Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності (теоретичні основи, аналіз, оптимізація)

           Здійснено науково-технічне обгрунтування, розробку та дослідження нового класу комбінованих установок - інтегрованих систем комплексного енергопостачання на базі когенераційних установок малої потужності й альтернативних джерел енергії. Розроблено засади побудови теплових схем і процесів таких систем, розвинуто методи їх аналізу, оптимізації параметрів і режимів функціонування. Виконано порівняльний аналіз перспективних напрямків підвищення ефективності систем енергопостачання на базі установок когенерації малої потужності. Запропоновано відповідні теплові схеми інтегрованих систем енергозабезпечення (ІСЕ) різних конфігурацій. Виконано аналіз, обгрунтовано критерії та методи щодо комплексної оцінки термодинамічної, економічної та екологічної ефективності інтегрованих систем. Сформульовано принципи побудови математичних моделей ІСЕ. Розроблено математичні моделі складових частин ІСЕ з альтернативними джерелами тепла, що враховують різні варіанти конфігурацій і типи систем, джерела енергії та режими споживання енергетичної продукції. Розроблено методику узгодження графіків теплового й електричного навантажень ІСЕ залежно від енергетичного потенціалу додаткових джерел енергії та теплоакумулювальних властивостей елементів системи. Ексергоекономічний метод аналізу ефективності енергоперетворюючих елементів системи використано для оптимізації параметрів теплових схем ІСЕ. Розроблено методику вибору оптимальної структури теплової схеми ІСЕ. Зроблено висновок про підвищення термодинамічної, економічної й екологічної ефективності інтегрованих систем у порівнянні з системами когенерації без додаткових джерел тепла та можливості зняття певних обмежень, характерних для систем енергопостачання на базі тільки когенераційних установок або альтернативних джерел тепла.

 • Формування та регулювання інтегрованих корпоративних систем

           Розглянуто теоретичні, практичні та організаційні питання інтеграційного процесу в організаційно-економічній структурі перехідної економіки України. Розроблено концепцію, яка визначає основні умови та шляхи становлення, розвитку та напрями діяльності інтегрованих корпоративних систем (ІКС) щодо формування раціональної економічної структури, активізації інвестиційної діяльності та реалізації цільових програм. З'ясовано роль ІКС, як різноманітних форм об'єднань різних типів товариств, у вирішенні проблем формування раціональної структури економіки. Запропоновано механізм проведення реструктуризації та інтеграції підприємств у сучасний період на засадах еволюційної економічноі теорії, яка передбачає п'ять послідовних етапів організаційно-економічних трансформацій.

 • Формування і економічний механізм функціонування інтегрованих структур АПК

           Досліджено передумови виникнення, розвиток і сучасні проблеми функціонування нових форм господарювання в Україні. Проаналізовано вплив процесів інтеграції на постреформовану реструктуризацію агропромислового комплексу. Описано методику економічної оцінки рівня та ефективності інтеграції. Розглянуто організаційно-правові форми та напрямки розвитку горизонтально і вертикально інтегрованих підприємств Запорізького регіону. Описано механізм удосконалення економічних взаємовідносин переробних структур у системі внутрішньогосподарських зв'язків сільськогосподарських підприємств та аграрних господарств з переробними організаціями регіону. Викладено концептуальні підходи щодо удосконалення організації ведення бухгалтерського обліку в інтегрованих агропромислових об'єднаннях.

 • Формування та розвиток інтегрованих суб'єктів господарювання в Україні

           Розкрито соціально-економічну суть поняття "інтегрований суб'єкт" господарювання. Досліджено методологічні засади розвитку інтегрованих структур. Розроблено класифікацію видів інтегрованих суб'єктів господарювання (ІСГ) за організаційними ознаками та визначено передумови їх формування. Оцінено сучасний рівень і тенденції розвитку харчової промисловості й інтегрованих структур у цій галузі. Розроблено показники визначення доцільності створення ІСГ вертикального та горизонтального видів, а також показників для оцінки ефективності функціонування вже створеного підприємства з інтегрованою структурою. Запропоновано напрямки перспективного розвитку ІСГ в Україні й основні шляхи вдосконалення їх діяльності.

 • Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів

           Вперше обгрунтовано модель формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів технічних університетів, елементами якої є логічно завершені блоки інтегрованих знань. Відображено особливості інтеграції гуманітарних знань, встановлено критерії їх відбору, обгрунтовано зміст і методи вивчення гуманітарного метапредмета. Сформовано концептуальні засади інтеграції знань з гуманітарних дисциплін в технічних університетах, серед яких принципово важливими є стійка тенденція до інтеграції та укрупнення блоків гуманітарних знань, необхідність урахування специфіки професійної діяльності майбутнього інженера. Обгрунтовано зміст і методи вивчення гуманітарного інтегрованого метапредмета "Культурологічна підготовка інженера", який містить монокурс "Культурологія", інтегрований курс "Основи психології та педагогіки" та тематичний модуль "Мовленнєва культура інженера". Удосконалено теоретичні засади інтеграції та систематизації знань у вищих навчальних закладах та основні методичні принципи викладання гуманітарних дисциплін в технічних університетах.

 • Формування основ інформаційної культури школярів засобами інтегрованих завдань з інформатики

           Досліджено проблему формування основ інформаційної культури учнів. Виділено етапи формування основ інформаційної культури учнів на уроках інформатики. Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі створює нові умови інтеграції навчальних дисциплін, інтенсифікації навчального процесу та індивідуалізації навчання. Розроблено систему інтегрованих завдань з інформатики. Виділено структуру завдань, сформовано критерії добору їх змісту. Експериментально перевірено ефективність використання системи інтегрованих міжпредметних завдань з інформатики у поєднанні із іншими методами, прийомами і формами роботи на уроках з метою формування основ інформаційної культури учнів.

 • Вплив інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва на формування емоційно-чуттєвої сфери школярів

           Розглянуто вплив інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва на формування емоційно-чуттєвої сфери школярів, проаналізовано форми переживання почуттів, основні емоційні стани.

© 2007-2018 vbs.com.ua