От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування доходів по капіталу інституційних інвесторів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.А. Джусов; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Формування доходів по капіталу інституційних інвесторів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 02:13:13
Описание
         Обгрунтовано механізм формування доходів з капіталу інституційних інвесторів у процесі їх інвестиційної діяльності. Розглянуто економічну сутність категорій "капітал", "доход", "інституційний інвестор" і з'ясовано основні чинники формування доходів з капіталу інституційних інвесторів. Досліджено теоретичні засади фундаментального та технічного аналізу акцій та способи застосування даних концепцій у процесі формування інвестиційних портфелів інституційних інвесторів. Особливу увагу приділено індикаторам технічного аналізу. Обгрунтовано доцільність використання нових інструментів інвестування - цінних паперів індексних біржових фондів з метою формування інвестиційних портфелів вітчизняних інституційних інвесторів. З використанням фундаментального та технічного підходів щодо аналізу акцій розроблено ефективні методи інвестування, що сприяють формуванню доходів з капіталу українських інституційних інвесторів і забезпечують захист інвестованих коштів від фінансових ризиків.
См. также:
 • Джерела формування власних доходів

  Вступ
  Власні доходи і їх вимірювання 2
  Джерела формування доходів 3
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 8

 • Особливості формування доходів підприємства

  Вступ 3
  1. Економічна сутність доходів та їх значення в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства 6
  1.1. Дохід підприємства: суть і значення в ринкових умовах 6
  1.2. Порядок формування доходів від різних видів ФГД підприємства 8
  2. Дослідження динаміки формування доходів 13
  2.1. Аналіз загального обсягу та структури доходів 13
  2.2. Вивчення впливу окремих факторів на зміну загального обсягу і рівня доходів 19
  2.3. Аналіз ефективності використання доходів 22
  3. Розробка стратегії управління доходами підприємства в майбутньому 25
  Висновки та пропозиції 34
  Література 36
  Додаток А. Методика визначення фінансових результатів 39
  Додаток Б. Фінансова звітність ТОВ „Астра-Т” за 2004 рік 40
  Баланс ТОВ „Астра-Т” на 31 грудня 2004 р. 40
  Звіт про фінансові результати ТОВ „Астра-Т” за 2004 рік 42
  Звіт про рух грошових коштів ТОВ „Астра-Т” за 2004 рік 43


 • Склад власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів інвесторів

  Список використаної літератури.
  1. Черваньов Д.М., Рейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 514 с.
  2. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. – 2001 г. МАУП.
  3. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій / Б.М. Щукін. – К.: МАУП, 2002. – 126 с.
  4. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 209 с.

 • Джерела формування та види доходів населення

  Зміст

  Вступ
  1. Структура доходів населення за джерелами формування
  2. Види доходів
  3. Розподіл доходів
  4. Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності
  5. Доходи підприємців
  6. Суспільні фонди споживання
  7. Доходи від власності. Рентні доходи
  Висновки.

 • Діяльність іноземних інвесторів на фондовому ринку України (мотивація і регулювання)

           Досліджено теоретичні та практичні питання інвестиційної діяльності у сфері фондових ринків з акцентуванням уваги на макроекономічних аспектах регулювання іноземної інвестиційної діяльності та на мотивації поведінки суб'єктів інвестиційного процесу за умов конкретних країн. На підставі даних статистичного аналізу щодо розвитку світового, міжнародних та українського фондових ринків визначено специфічні риси сучасного стану фондового ринку, розвиток якого обумовлюється глобальними тенденціями. Вивчено й узагальнено напрямки адаптації світового досвіду формування систем регулювання фондових ринків, моделей корпоративного управління та форм захисту прав інвесторів з урахуванням середовищних факторів України. Обгрунтовано конкретні заходи щодо вдосконалення та розвитку участі іноземних інвесторів у операціях на фондовому ринку України.

 • Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні

           Узагальнено сучасні підходи щодо формування фінансової політики держави на місцевому та регіональному рівнях, висвітлено малодосліджені аспекти управління у сфері формування доходів місцевих бюджетів. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо удосконалення відповідних методів, форм та інструментів державного впливу на формування доходів місцевих бюджетів. Доведено недостатню забезпеченість фінансовими ресурсами місцевих органів влади для організації управління економікою й соціальною сферою. Обгрунтовано необхідність чіткого розподілу компетенції між органами центральної влади, регіонального та місцевого самоврядування, а також фінансових ресурсів для реалізації їх повноважень. Встановлено доцільність поділу джерел фінансових надходжень між центральною та місцевими радами пропорційно щодо їх функціонального навантаження. Досліджено особливості використання принципу децентралізації в Україні та доведено невідповідність її рівня новим потребам суспільного розвитку. Обгрунтовано рекомендації щодо нормування децентралізації, встановлено доцільність її подальшого застосування та надання органам місцевого самоврядування суттєвих повноважень у фінансовій сфері. Відзначено позитивний вплив таких чинників, як удосконалення державного врегулювання рівня доходів населення, покращення управління комунальною власністю територіальних громад і державна підтримка розвитку підприємництва на поліпшення формування доходів місцевих бюджетів. Встановлено ефективність такого стратегічного напрямку економічного зростання регіонів і держави як розширення бази оподаткування шляхом формування умов для широкого розвитку підприємництва, що сприяє утворенню розвиненого ринку праці, підвищенню рівня зайнятості, зростанню доходів населення та збільшенню бюджетних надходжень.

 • Джерела формування доходів державного бюджету України.

  ПЛАН
  1. Джерела формування доходів державного бюджету України. 3
  2. Фінансовий механізм залучення іноземних капіталів для здійснення інвестиційних операцій. 6
  Список використаної літератури 12


 • Формування і розподіл доходів населення в умовах трансформації економіки

           Проаналізовано сучасний стан рівня життя населення України та Житомирської області, розроблено пропозиції щодо удосконалення регулювання його доходів. Надано оцінку методики Державного комітету статистики щодо визначення життєвого рівня населення, виявлено недоліки існуючої системи показників соціально-економічного розвитку. Побудовано ієрархічну систему показників рівня життя. Визначено основні фактори впливу на подальше економічне розшарування населення України, встановлено їх значення у формуванні рівня доходів. Розроблено економетричну модель прогнозування значень доходів на перспективу. Наведено практичні рекомендації щодо коригування державної соціально-економічної стратегії з метою забезпечення максимально можливого підвищення рівня життя населення в цілому, попередження надмірного майнового розшарування і формування економічних нерівностей.

 • Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці

           Досліджено широке коло суб'єктів регулювання доходів населення. Вивчено закономірності розвитку та проаналізовано сучасний стан регулювання розподілу доходів і соціального захисту в економічно розвинених країнах. Доведено, що реформування систем регулювання доходів населення в Україні має здійснюватися за двома етапами. Зазначено, що на першому етапі необхідно створювати загальні умови функціонування соціально-ринкової системи регулювання доходів населення та розвивати ринкове саморегулювання доходів. Результатом другого етапу трансформації системи регулювання доходів населення в Україні має стати створення розвиненої системи державного та недержавного регулятивного впливу. Регулювання доходів повинне здійснюватися на всіх трьох рівнях регулювання із застосуванням широкого кола інструментів прямого та непрямого впливу, з урахуванням критеріїв соціальної справедливості.

 • Формування доходів населення в період становлення ринкових відносин

           Розкрито теоретико-методологічні засади вивчення процесу формування та розподілу доходів у суспільстві. Наведено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення рівня добробуту населення. Висвітлено сутність та зміст категорії "доходи населення", описано систему критеріїв та елементів системи сукупних доходів, особливості формування кожної доходної складової. Проаналізовано накопичений міжнародний досвід функціонування ринкових механізмів перерозподілу суспільних благ, визначено напрями його застосування в Україні. Здійснено оцінку регіональних тенденцій формування найважливіших доходів населення. Розглянуто метод індексно-матричного моделювання. Обгрунтовано пріоритетні напрямки державної політики у сфері доходів. Запропоновано шляхи удосконалення механізму надання допомоги на започаткування власної справи, розроблено показники для оцінки ефективності його функціонування.

 • Виручка від реалізації продукції як основне джерело формування доходів виробництва

  Вступ 3
  1. Економічна сутність виручки від реалізації продукції підприємства, методологія її формування 5
  2. Дослідження динаміки формування виручки від реалізації продукції підприємства за 2003-2004 рр. 9
  2.1. Аналіз загального обсягу та асортиментної структури виручки 9
  2.2. Вивчення впливу окремих факторів на зміну загального обсягу виручки від реалізації продукції 12
  2.3. Аналіз достатності виручки від реалізації продукції 18
  3. Розрахунок планового обсягу виручки від реалізації продукції на наступний період 21
  Висновки та пропозиції 35
  Література 38
  Додаток А. Фінансова звітність ЗАТ „...” 41
  Додаток Б. Матриці БКГ СГО АТ „...” у сфері будівництва і архітектури 42

 • Формування доходів сільськогосподарських підприємств та підвищення економічної ефективності їх господарювання

           Проаналізовано стан формування підприємствами доходів, з'ясовано основні причини низькоприбуткової їх діяльності, встановлено можливості підприємства впливати на результати власного господарювання, розглянуто роль держави у створенні передумов для ефективної роботи товаровиробників. Обгрунтовано основні шляхи підвищення ефективності виробництва як джерела збільшення доходів, наведено пропозиції щодо удосконалення обчислення показників доходу з урахуванням світового досвіду. Визначено роль таких факторів виробництва як праця, земля, капітал у створенні прибутку (доходу), запропоновано покласти їх в основу розподільчої політики підприємств.

 • Організаційно-економічний механізм формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств

           Удосконалено організаційно-економічний механізм формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств. Встановлено особливості мотивації працівників керівного складу. З'ясовано тенденції та закономірності формування доходів сільськогосподарських працівників Полтавщини. Удосконалено організаційно-економічний механізм формування доходів, систему оплати їх праці з урахуванням доплат за кваліфікацію та компетенцію. Обгрунтовано напрями збільшення доходів власників земельних паїв за рахунок впровадження механізму застави права оренди. Розроблено методику визначення її вартості на підставі показника ціни одиниці гумусу. Запропоновано шляхи підвищення доходів власників особистих селянських господарств на базі з'ясування суті критеріїв їх ефективної діяльності. Проведено заходи щодо вдосконалення соціального партнерства та соціального діалогу в аграрній сфері економіки.

 • Формування початкового підприємницького капіталу

  Зміст
  Вступ 3
  1. Підприємницький капітал та його форми 4
  2. Порядок формування початкового підприємницького капіталу 8
  3. Особливості формування стартового капіталу в перехідний період 11
  4. Джерела формування підприємницького капіталу 23
  Висновки 30
  Список літератури 32
  Додаток 1. Практичні рекомендації Мікрофінансового банку щодо отримання кредиту 34
  Додаток 2. Заявка на отримання кредиту в Мікрофінансовому банку 35


© 2007-2018 vbs.com.ua