От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Фіскально-економічна політика в перехідних умовах : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / С.С. Гринкевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Фіскально-економічна політика в перехідних умовах

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 02:04:55
Описание
         Розвинуто основні теоретико-методологічні засади проведення фіскально-економічної політики за умов ринкового середовища, що грунтуються на прагматичному поєднанні кейнсіанських і неоконсервативних концепцій оподаткування, передбачають зміну вартісної структури розподілу ВВП з метою збільшення реальних доходів населення на базі зростання обсягів функціонуючого капіталу фірм. Системно проаналізовано економіко-правові, соціальні, політичні аспекти організації податкового процесу у галузі непрямого, доходно-прибуткового оподаткування. Обгрунтовано структурно-логічну модель податку на майно підприємств і податку на нерухоме майно громадян у контексті комплексної реформи доходно-майнової групи податків з метою використання створених механізмів оподаткування як макроекономічних регуляторів і мікроекономічних стабілізаторів. Розроблено типологізовану функціональну податкову структуру на регіональному й місцевому рівнях управління на базі принципу розгалуженості елементів залежно від обсягу закріплених за ними функцій. Наведено пропозиції та запропоновано шляхи подальшого вдосконалення та підвищення ефективності проведення фіскально-економічної політики у процесі оптимізації структури податкової системи, адекватної перехідним економічним умовам. Висвітлено засоби регулювання сфери дії режиму пільгового оподаткування, розвитку бази оподаткування, підвищення дієвості податкового законодавства та запобігання спробам ухилення від оподаткування за оптимальної сталості співвідношення факторів гнучкості та стабільності податкової стратегії.
См. также:
 • Економічна політика інноваційного розвитку держави в ринкових умовах

           Визначено зміст економічної політики держави, поглиблено понятійно-сутнісні аспекти інновацій за умов розвитку ринкових відносин. Досліджено особливості споживчої вартості, вартості й ціни інновації як товару, а також її взаємозв'язку з капіталом і різними формами економічного добробуту. Визначено об'єктивну необхідність формування ринку інновацій. Уточнено його зміст та проаналізовано сучасний стан. Обгрунтовано необхідність регулювання ринку інновацій. Визначено головні умови та розроблено основні напрями розвитку даного ринку в Україні.

 • Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти)

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади формування нової недискримінаційної світової та ефективної національної економічної політики збалансованого природокористування, необхідність якої за умов глобалізації спричинено незадовільною імплементацією до світового господарства загальновизнаної концепції сталого розвитку (Ріо-92). Виявлено зародження конвергенції у сфері природокористування між країнами пострадянського простору та ЄС, тенденцію її прискорення. Установлено обернену U-подібну залежність між економічним зростанням і антропогенним впливом на довкілля, знайдено "поворотну точку". Введено поняття "крива екологічна стійкість" природної системи. Виявлено вплив інституційного середовища на підготовку та схвалення Екологічної Конституції Землі. Удосконалено підходи до економічно вигідної участі України у Кіотському процесі щодо глобальних змін клімату. Запропоновано розглядати збалансоване природокористування як триєдиний суспільно-економічний процес невиснажливого використання, превентивного захисту та відтворення якості природного довкілля, кількості та якості його ресурсів. Такий процес повинен регулюватися у рамках єдиної глобальної еколого-економічної системи Землі.

 • Економічна ефективність перехідних економічних систем (проблеми методології загального виміру)

           Аналізуються проблеми економічної ефективності функціонування та розвитку економічних систем у перехідній економіці України. Визначаються чинники формування та зміни рівнів техніко-економічної і економічної ефективності функціонування та розвитку перехідних економічних систем різного порядку. Досліджуються аспекти формування та зміни рівня економічної ефективності приватизаційних процесів перехідних економічних систем.

 • Економічна політика держави: політологічний аспект

           Дисертацію присвячено детальному аналізу взаємовпливу та взаємодії політичної та економічної сфер суспільства. На основі дослідження великого світового досвіду формування та реалізації економічної політики в кризових умовах в історичному та просторовому масштабі пропонуються певні узагальнення щодо розробки та впровадження дійової економічної політики в Україні. Встановлюється взаємозалежність між створенням демократичної, соціальної, правової держави і формуванням економічної політики. Розглядається економічна сфера громадянського суспільства щодо впливу на економічну політику держави. Робиться спроба запропонувати інноваційний комплексний підхід дослідження політологічних концептуальних парадигм взаємовідношення і взаємодії державних інститутів і політичних та економічних процесів і визначити на цій основі політологічний аспект економічної політики держави.

 • Нова економічна політика в Україні: історіографія

           Висвітлено періодизацію основних етапів вивчення нової економічної політики в Україні. Проаналізовано існуючі в історіографії парадигми щодо розробки різних питань непу. Розкрито стан наукового дослідження основних аспектів нової економічної політики: причини запровадження, формування концепції непу та її суть, хід, особливості реалізації, періодизацію, обумовленість зростання непу. Розглянуто вплив політичної кон'юнктури тоталітарного режиму на проблематику, зміст, рівень та об'єктивність досліджень з історії непу в Україні.

 • Комунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

           Висвітлено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації регіональної політики в країнах Європейського Союзу(ЄС). Проаналізовано принципи, механізми, інструменти регіональної політики, її роль у забезпеченні гармонійного та пропорційного розвитку економіки всередині ЄС. Розглянуто сутність комунітарності регіональної політики. Узагальнено та систематизовано критерії вибору регіонів сприяння, визначено етапність розробки системи ранжування та комбінування показників для реалізації основних цільових напрямків регіональної політики ЄС. Вивчено переваги та недоліки проведення регіональної політики в окремих країнах та в цілому в ЄС, а також можливості імплементації досвіду в Україну. Досліджено генезис міжрегіонального співробітництва в процесі інтеграції, надано рекомендації щодо використання досвіду ЄС під час формування єврорегіонів за участю України. Проаналізовано процеси формування регіональної політики України, а також запропоновано ряд заходів щодо її вдосконалення. З використанням комплексу макроекономічних показників проаналізовано реалії формування регіональної політики в Україні.

 • Економічна політика в управлінні державним боргом України

           Досліджено теоретико-методологічні підстави управління державним боргом України. Акцентовано увагу на важливому методологічному положенні, за яким до основи класифікації внутрішнього та зовнішнього боргу покладено різні принципи. Внутрішній державний борг класифіковано за інструментальними та інституційними ознаками, зовнішній борг - за історією виникнення та типу кредиторів. Критично проаналізовано дослідження, відзначені трьома ключовими чинниками: високою часткою державних видатків у структурі валового внутрішнього продукту, неточним обрахунком бюджетного дефіциту завдяки розходженням у методиках обрахунку, високою дохідністю цінних паперів. Висвітлено непослідовність у проведенні політики внутрішніх і зовнішніх запозичень, що підірвало механізм відтворювання державного боргу. Основною помилкою прийнятої тактики визначено розгляд зовнішнього боргу у відриві від інших складових державного боргу та зневага "інерційності" відтворювання державних боргів - відставання реальних процентних ставок від швидкості зниження прибутковості розміщених позик. Розглянуто принципи та основи боргової стратегії, відповідно до яких довгострокова мета управління державним боргом полягає в утриманні зростання боргових зобов'язань країни у межах її спроможності обслуговувати свій борг. Реалізація даної мети потребує ефективного використання позичених ресурсів. Особливу увагу приділено механізму управління державним боргом України. Простежено взаємозв'язок бюджетного дефіциту та державного боргу, вплив боргової кризи на бюджетну політику України. Визначено шляхи та методи оптимізації бюджетного дефіциту, джерела покриття й обслуговування державного боргу.

 • Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації

           Комплексно проаналізовано стан та динаміку розвитку макроекономічного середовища в Україні, визначено якісні та структурні зміни, які сприяють економічному зростанню. На підставі аналізу світового досвіду та уроків валютно-фінансових криз розвинуто концептуальні засади реалізації монетарної та валютної політики. Визначено роль і місце потоків капіталів як стабілізаційних чинників, а також їх вплив на поширення приватизаційних процесів та формування експортного потенціалу країни. Обгрунтовано пріоритетні завдання державної політики щодо вдосконалення механізмів, інструментів та заходів сприяння зростанню та розвитку, прискорення трансформаційних перетворень, в результаті чого відбуватиметься довгострокове економічне зростання та стійке підвищення добробуту населення.

 • Глобальна економічна політика для сучасного світового господарства

           Розроблено критерії, що можуть знайти застосування у низці галузей економічної політики, які нині перебувають у центрі міжнародних політичних дебатів.

 • Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями

           Проаналізовано та систематизовано принципи співпраці вітчизняних фінансових організацій з міжнародними з урахуванням специфіки їх діяльності. Визначено, що стійка позитивна динаміка співробітництва формується під впливом різноманітних факторів, найважливішими з яких є: економічна політика держави, внутрішні та зовнішні передумови входження трансформаційних економік до світового господарства, питання літералізації економіки, формування прозорого, відповідного до міжнародних стандартів, законодавчого поля та питання ефективності зовнішніх політичних і економічних зв'язків. Зазначено, що засади державного управління щодо співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями мають бути удосконаленими у межах запровадження нових процедур підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, а реалізація політики співробітництва повинна стати консолідованою та адаптованою до соціально-економічних умов з урахуванням глобалізаційних процесів. Розроблено та науково обгрунтовано концептуальні положення стратегії співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями у контексті структурної перебудови економіки держави. Висвітлено місце та роль державних механізмів створення ефективної системи міжнародного співробітництва з метою сприяння трансформації економіки України. Зроблено висновок, що підготовка програм співробітництва має передбачати активну участь у розробці громадянського суспільства та міжнародних організацій. Відзначено, що у таких програмах мають бути запропоновані нові ідеї щодо стратегії та заходів, необхідних для досягнення цілей.

 • Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації

           Обгрунтовано принципи побудови організаційно-економічної політики сприяння розвиткові підприємництва та механізмів її реалізації в українській економіці. Уточнено понятійний апарат стосовно визначення сутності та функцій підприємницької діяльності та управління нею. Наведено класифікацію форм прямого та непрямого впливу держави на розвиток підприємництва, виділено регуляторну функцію держави у забезпеченні взаємодії важелів адміністративного, юридичного та економічного характеру в їх спрямованості на підвищення ефективності господарювання. Введено категорію "сприяння розвиткові підприємництва", обгрунтовано принципи побудови організаційно-економічної політики сприяння та механізми її реалізації. Головну увагу приділено визначенню та запобіганню ризикам у підприємницькій діяльності, розробленню програм сприяння розвиткові підприємництва на державному та регіональному рівнях, використанню нових технологій підготовки спеціалістів у сфері підприємницької діяльності на базі впровадження дистанційних форм навчання.

 • Методи оцінки та засади проти дії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалізації

           Досліджено особливості іллегалізації світового господарства та вітчизняної економіки, розглянуто стратегічні напрями зменшення негативних наслідків існування іллегального сектору. Визначено поняття іллегальної економіки та специфіку її проявів за різних економічних систем. Охарактеризовано негативні наслідки глобалізації світових господарських зв'язків та запропоновано теоретичну модель іллегалізації ринку праці для країн з різним типом економіки. Систематизовано методи оцінки обсягів "тіньового" сектору, відзначено найсприятливіші для застосування в Україні. Визначено агреговані групи факторів іллегалізації. Виявлено особливості, тенденції та обсяги іллегалізації зовнішньоторговельного сектору України та потоків капіталу в межах глобальної економіки. Побудовано регресійну модель, що відображає взаємозв'язок між основними макроекономічними показниками та обсягом іллегального зовнішньоекономічного сектору України. Запропоновано методичні підходи щодо виявлення основних суб'єктів іллегальної діяльності та модифіковано модель Манделла-Флемінга, з допомогою якої виявлено зв'язок між рівнем державного регулювання та обсягом іллегалізації. Розроблено алгоритм врахування ризику іллегалізації під час формування бюджетної політики. Створено систему інституцій протидії іллегалізації національної економіки.

 • Економіко-фінансові механізми здійснення державної соціальної політики в перехідних умовах

           Досліджено процес формування соціальної політики та її економічний зміст. Висвітлено зарубіжний досвід фінансування соціальної сфери, її потенційні і реальні джерела. Проаналізовано питання взаємозв'язку економічного зростання та соціальної політики, балансу розвитку економічної та соціальної сфер, впливу бюджетної, а також податкової політики на здійснення соціальних завдань. Обгрунтовано пропозиції щодо покращання ситуації з фінансування соціальної політики.

 • Протиріччя світогосподарських зв'язків і форми їх розв'язання в умовах включення перехідних економік у глобалізаційний процес

           Здійснено теоретико-методологічний аналіз суті економічної глобалізації як сучасного етапу розвитку основного протиріччя світового господарства з метою концептуального обгрунтування ефективної зовнішньоекономічної доктрини перехідних суспільств, зокрема України. Проведено розмежування понять "інтернаціоналізація", "міжнародна економічна інтеграція", "економічна глобалізація", яких розглянуто як етапи розвитку основного протиріччя світового господарства. Досліджено форми його прояву щодо складових елементів процесу економічної глобалізації світової торгівлі, вивозу капіталу, розвитку спеціальних (вільних) економічних зон, валютних відносин та міжнародної міграції населення за умов включення країн з перехідною економікою до світового глобального простору.

© 2007-2018 vbs.com.ua